تحقیق و توسعه

پروژه های تحقیق و توسعه

افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياری از سازمان‌ها را برآن داشته كه فعاليت‌های خود را بر توليدات اساسی و توانمندی های محوری متمركز كنند.

جهت افزایش و انگیزه مستلزم سرمايه‌گذاری در تحقيقات و ايجاد نوآوری های تكنولوژيك می باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوری صورت می گيرد و فعاليت‌های تحقیق و توسعه بايد فرصت‌های كسب‌وكار جديدی خلق كرده و يا كسب‌وكار فعلی سازمان را متحول نمايد. همچنين شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت كشورها و سازمان‌ها از فعاليت‌های بخش تحقیق و توسعه شده است. پيچيدگی های تحقيقات مبتنی بر دانش، تكنولوژی و نوآوری و نيز پويايی كسب‌وكار و بازار، سازمان‌ها را مجبور كرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مكانی و جهت‌گيری فعاليت‌هايشان تجديدنظر كنند.

امروزه بخش تحقیق و توسعه تاثير مستقيمی بر نوآوری، بهره‌وری، كيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملی كه در افزايش توان رقابتی سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهانی شدن روش‌های كسب تكنولوژی نيز تغيير كرده و روش‌های جديدی خلق گرديده كه به كشورها و سازمان‌ها امكان دستيابی به تحقيقات در سطوح مختلف را می دهد.

طرح های به انجام رسیده