اکتشاف

سنجش از دور

زمین شناسی و پی جویی

نمونه برداری

مدل سازی و تخمین ذخیره

ترانشه زنی