استخراج

اجرای پلان استخراج

پس از مرحله طراحی معدن، گام ضروری و تعیین کننده بعدی در استخراج، اجرای صحیح و کارآمد پلان طراحی شده است.

اهمیت این بخش از این جهت است که چنانچه مغایرتی در اجرای طرح با پلان طراحی شده اولیه وجود داشته باشد، کلیه برنامه ریزی ها و تمهیدات ثانویه در معدن متاثر شده و طرح کارایی خود را از دست خواهد داد. بنابراین اجرای طرح توسط متخصصین در زمینه استخراج معدن اهمیت بسزایی در امر صرفه جویی در کاهش هزینه های معدن و جلوگیری از خسارات ناشی از اجرای نادرست پلان استخراج معدن است که برنامه ریزی ها بر مبنای آن صورت گرفته است.

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده