اعضای هیئت مدیره

علی فرهمند

سمت: مدیر عامل

محل تولد: اصفهان

سوابق تحصیلات عالی:

كارشناسي ارشد فرآوری مواد معدنی – دانشگاه تهران (1384)

فاطمه مظاهری

سمت: رییس هیئت مدیره

محل تولد: اصفهان

سوابق تحصیلات عالی:

دانشجوی دکترای حقوق – دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان