اکتشاف

مدلسازی و تخمین ذخیره

يکي از مهم ترين مسائلي که زمين شناسان و مهندسين معدن همواره با آن روبرو بوده اند، تعيين حدود ماده معدني (کانسار) و تخمين کميت و کيفيت ذخيره بوده است.

تخمین ذخیره مواد معدنی نیازمند استفاده گسترده و مؤثر از آمار و یا به عبارتی روش‌های ریاضی برای جمع‌آوری، سازماندهی و تفسیر داده‌ها و حصول نتیجه و تصمیم گیری منطقی بر اساس تحلیل‌هاست. مبنای یک تخمین ذخیره معدنی قابل قبول، پایگاه داده‌ای معتبر است که شامل داده‌های خام و اطلاعاتی بر اساس تفسیر چنین داده‌هایی است. اطلاعات شامل تفسیر زمین‌شناسی ذخیره، پیوستگی کانی‌سازی، کنترل کانی‌سازی و منشأ کانی‌سازی است که توسط افراد متخصص به اختصار در قالب گزارش‌هایی به همراه نقشه‌ها و مقاطع تهیه می‌شود.

معمولاً زمانی از مدلسازی استفاده می‌گردد که:

  • انجام تست‌های واقعی و یا تحلیل امکان سنجی بسیار پرهزینه، مخرب و یا با ریسک بالایی همراه باشد.
  • سیستم‌های مورد تحلیلی که در آنها تغییر مورد توجه قرار می‌گیرد، پیچیده بوده و تغییرات پیش‌بینی نشده امری طبیعی باشد.
  • پیش بینی تغییرپذیری در کل فرآیند سبب افزایش بهره وری و یا کاهش هزینه (سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع) بشود.
  • تنها اطلاعات ناقص در دسترس باشد.
  • مرتبط کردن ایده‌ها و برنامه‌ها مورد نیاز باشد.
  • سیستم دارای منابع متعدد عدم قطعیت و تصادفی باشد.

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها : 

دارایی ها : 

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده