اکتشاف

زمین شناسی

زمین شناسی شامل علوم مرتبط با ریاضی، فیزیک (ژئوفیزیک و لرزه نگاری) و شیمی (سنگ شناسی و ژئوشیمی ) می باشد؛ این علوم اصول اولیه سایر علوم را بنیان گذاری می کنند.

علاوه بر این زمین شناسی ترکیبی از علومی توصیف کننده سیستم بزرگ جهانی مثل اخترشناسی (زمین شناسی سیاره ای) و زیست شناسی (فسیل شناسی). برخی از زمین شناسان مختصصانی هستند که با بخش هایی بسیار جزئی تر از زمین شناسی شامل کانی شناسی، هواشناسی، گیاه شناسی، جانورشناسی و غیره در ارتباط هستند.

زمین شناسی را می توان مطالعه زمین، موادی که زمین از آنها تشکیل شده است، ساختار این مواد و فرآیندهای به وقوع پیوست بر آنها دانست. همچنین زمین شناسی شامل مطالعه اورگانیسم هایی که بر روی سیاره ما زندگی می کرده اند نیز می شود. یکی از بخش های مهم زمین شناسی در حقیقت مطالعه و بررسی روند تغییرات مواد تشکیل دهنده زمین، ساختارها، فرایندها و اورگانیسم ها در طی گذشت زمان است.

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها : 

دارایی ها : 

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده