اکتشاف

زمین شناسی

زمین‌شناسی علمی است که به مطالعه ساختار، تاریخچه، فرآیندها و تکامل سنگ‌ها، خاک، ساختارهای زمینی و فعالیت‌های زمین می‌پردازد. این علم به بررسی رویدادهای زمین شناسی، تغییرات زمین و تأثیرات آن‌ها بر محیط زیست و جوامع انسانی می‌پردازد. علم زمین‌شناسی با استفاده از شواهد و نتایج حاصل از بررسی سنگ‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، دیرینه شناسی و داده‌های سنجش از دور به بررسی تاریخچه ی زمین و فعالیت‌های دوران های مختلف جغرافيائی می پردازد.
زمین‌شناسی به شاخه‌های زیر تقسیم می‌شود:

سنگ‌شناسی، چینه شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، زمین شناسی نفت، زمین شناسی ساختمانی، زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی رسوبی و …

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها : 

دارایی ها : 

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده