ژئوتکنیک

حفاری ژئوتکنیکی

حفاری ژئوتکنیکی نوعی از حفاری است که به عنوان بخشی از فرآیند ساخت و ساز انجام می گیرد.

انجام آزمایش و بررسی شرایط زیرسطحی زمین جهت احداث هرگونه سازه ای نیازمند بررسی جنس و مقاومت لایه های خاک زیرین محل ساخت پروژه می باشد. بررسی و شناسایی زیرسطحی شامل عملیات گمانه زنی به صورت ماشینی یا دستی، گرفتن نمونه از لایه های مختلف خاک در عمق و انجام آزمون های شناسایی به روی این نمونه ها می باشد. این مطالعات به جهت شناسایی جنس و وضعیت لایه های زیر سطح، تعیین سطح آب زیرزمینی و برآورد مشخصات مهندسی خاک، در محل انجام می شود.

آزمون های شناسایی شامل آزمون های برجا وآزمایشـگاهی می باشد. مطابق با نتایج بدست آمده از آزمون های شناسایی می توان ظرفیت باربری، میزان نشست، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و سایر پارامترهای مورد نیاز برای تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی را بدست آورد.

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها : 

دارایی ها : 

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده