اکتشاف

ژئوفیزیک الکتریکی (IP/RS)

ژئوفیزیک به روش الکتریکی شامل شناسایی نشانه های سطحی ایجاد شده توسط جریان الکتریکی در زمین است.

در این روش تنوع تکنیک ها نسبت به سایر روش های گرانی سنجی، مغناطیس سنجی، الاستیسیته و رادیواکتیویته بسیار بیشتر است. در مورد روش های ژئوفیزیک الکتریکی، پتانسیل ها، جریان ها و میدان های الکترومغناطیسی که در زمین به طور طبیعی وجود دارند و یا به صورت مصنوعی ایجاد شده اند، قابل اندازه گیری است. بنابراین اندازه گیری ها به منظور تعیین نتایج مختلف، به روش های متعددی قابل انجام هستند. اگرچه این تنوع گسترده در رسانایی الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف است که استفاده از چنین روش هایی را امکان پذیر می کند.

روش های الکتریکی شامل پتانسیل خودزا (SP)، جریان های تلوریک و مگنتوتلوریک (MT)، الکترومغناطیسی (EM) شامل AFMAG و پلاریزاسیون القائی(IP) می باشد. این روش ها معمولاً با توجه به نوع منبع انرژی مرتبط طبقه بندی می شوند که می تواند طبیعی یا مصنوعی باشد. چنین طبقه بندی به طور کلی برای روش های شناسایی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین گرانی سنجی، مغناطیسی و رادیواکتیویته از جمله روش های طبیعی و سایر روش ها از جمله روش لرزه‌ای مصنوعی هستند. چنین طبقه بندی به طور کلی می‌تواند در مورد روش‌های پیجویی صورت گیرد.

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها : 

دارایی ها : 

نوع ژئوفیزیک
کشور سازنده
شرکت سازنده
مدل
تعداد
IP/RS
سوئد
ABEM
SAS1000
1

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده