اکتشاف

سنجش از دور

امروزه استفاده از تصاوير ماهواره ای و نرم افزارهای جديد امكانات اكتشافی بسيار با ارزشی در اختيار زمين شناسان و اكتشاف كنندگان مواد معدني قرار می دهد.

 سنجش از دور دانشی است که با اندازه گيری اشعه الکترومغناطیس حاصل از انعكاس نور خورشيد از يك شیئ و با مشاهده آن از فاصله دور و بدون تماس فيزيكی با آن، اطلاعات ارزنده ای را ارائه کرده و در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل آنها، داده های مفید را استخراج کند. بطور کلی سنجش از دور را می توان فناوری کسب اطلاعات و تصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات هوانوردی مثل هواپیما، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره دانست.


ماهواره های لندست و استر از ماهواره هایی می باشند که جهت مطالعه منابع زمینی در چند سال اخیر بیش از سایر ماهواره ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

تولید اطلاعات از داده های سنجش از دور به ویژه داده های ماهواره ای نسبت به گذشته ی نه چندان دور افزایش فزاینده ای پیدا نموده است و با توجه به اهمیت و نقشه اینگونه داده ها، قطعاً تولید آنها همچنان افزایش می یابد.

 

برخی از مهم ترین کاربردهای فناوری سنجش از دور شامل:

  • ارزیابی و پایش محیط زیستی ( رشد نواحی شهری، باطله های خطرناک)

  • تشخیص و پایش تغییرات جهان (فرسایش ازون در اتمسفر، نابودی جنگل ها، گرم شدن کره زمین)

  • کشاورزی (شرایط زراعت، پیش بینی محصول، فرسایش خاک)

  • اکتشاف منابع تجدیدناپذیر (موادمعدنی، نفت و گاز طبیعی)

  • منابع طبیعی تجدیدپذیر (تالاب ها، خاک، جنگل و اقیانوس ها)

  • هواشناسی (تغییرات اتمسفر، پیش بینی آب و هوا)

  • نقشه برداری (توپوگرافی، کاربری زمین، مهندسی شهرسازی)

  • نظارت و شناسایی نظامی ( سیاست راهبردی، ارزیابی تاکتیکی)

  • رسانه های خبری ( تصاویر و تجزیه تحلیل)

توانمندی ها

بانک های اطلاعاتی

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده