اکتشاف

نمونه برداری

نمونه برداری در واقع راهنمای اصلی برای مکتشف، استخراج کننده و ارزیاب است و نمونه را باید به نحوی انتخاب کنند که هر نمونه معرف منطقه ای باشد که از آنجا برداشت شده است.

برای مدت زیادی بسیاری از اپراتورها در شروع معدنکاری در یک روش نادرست برای کاهش هزینه ها، نمونه برداری جزئی انجام داده و یا آن را حذف می‌کردند. در نمونه برداری اولین گام مهم تعیین هدف است. استفاده از روش‌هایی نمونه برداری با برنامه‌ریزی ضعیف نتایج نه چندان قابل اطمینانی را نتیجه خواهد داد. زمانی که یک پروژه نمونه‌برداری آغاز می‌گردد، برنامه‌ریزی برای تعیین اولویت‌ها دارای اهمیت است. زمانی که نمونه‌برداری طراحی می‌شود نخستین چیزی که باید مشخص شود این است که چه چیزی قرار است با این کار تعیین گردد؟ آیا هدف اکتشاف ذخایر جدید است و یا تشخیص عیار میانگین رگه‌های شناخته شده یا سایر ذخایر؟

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها : 

دارایی ها : 

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده